INTERREG VI DUITSLAND-NEDERLAND

INTERREG VI DUITSLAND-NEDERLAND

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van het programma Interreg Duitsland-Nederland, mede gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is het realiseren van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven.

Doelgroep

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen gevestigd in het oostelijke deel van Nederland en het westelijke deel van Duitsland. Door grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden wordt ervaring en expertise optimaal benut.

Projecten moeten betrekking hebben op :

-Het stimuleren van grensoverschrijdende innovatiekracht door de versterking van onderzoek en technologische ontwikkeling. De sectoren Agro & Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials, Logistiek en Energie zijn binnen deze prioriteit benoemd tot  ‘strategische initiatieven’;

-Het versterken van de sociale cohesie door samenwerking tussen burgers en instanties. De Duits-Nederlandse grens moet niet meer als barrière worden gezien. Projecten richten zich daarbij op de thema’s : werken, onderwijs en cultuur,  het thema natuur, landschap en milieu, het thema structuur en demografie of netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau.

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 50% van het totaal aan subsidiabele kosten.  Soms is aanvullende subsidiering mogelijk vanuit provincies of rijksoverheid. Projecten hebben veelal een omvang vanaf € 800.000 en een maximum van € 3.500.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan een maal per jaar aangevraagd worden, waarbij de aanvraag diverse stadia kent.

Interesse in deze subsidie?