Algemene voorwaarden TechNet B.V. 

 

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen TechNet en de klant, waarop TechNet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met TechNet, waarbij derden betrokken worden.

 1.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 

 

2. Ter beschikkingstelling informatie en medewerking

2.1 De klant verstrekt TechNet tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.2 De klant staat in voor de juistheid, herkomst en volledigheid van de door haar aan TechNet aangeleverde informatie, ook als deze van een derde afkomstig is.

2.3 Als er wijzigingen plaatsvinden in de zeggenschapsverhoudingen binnen de klant c.q. de juridische structuur van de klant, dient de klant dit schriftelijk per ommegaande te laten weten aan TechNet. 

 

3. Inspanningsverplichting

3.1 TechNet verbindt zich, binnen het kader van bovenvermelde werkzaamheden en ten behoeve van de klant, de navolgende diensten naar beste kunnen en weten uit te voeren, de klant van advies te dienen en diens belangen te behartigen op de navolgende gebieden:

- inventarisatie van de mogelijkheden voor subsidiabele onderwerpen;

- het verlenen van advies en ondersteuning bij het verwerven van subsidieaanvragen, zowel bij de aanvragen als gedurende de afwikkeling daarvan;

- het signaleren van voor de klant relevante subsidies en financiële stimuleringsregelingen;

- het adviseren en ondersteunen inzake technisch, financiële en organisatorische aspecten met het oog op subsidieverwerving zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden, clustervorming, project-formuleringen, opstellen business plannen etc.

3.2 TechNet is vrij in de wijze waarop zij de overeengekomen werkzaamheden uitvoert en zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken en opdrachten van de klant. 

 

4. Vertrouwelijkheid

TechNet verplicht zich te allen tijde tot strikt vertrouwelijke behandeling jegens derden van alle vertrouwelijke (bedrijfs)informatie, zoals financiële gegevens, deelnemingen, machinerieën, ontwikkelingen en uitvindingen, tekeningen, contracten, leveranciers en afnemers, productiemethoden, die aan TechNet wordt verstrekt en welke de klant als zodanig beschouwt, of die in algemene zin als zodanig beschouwd mag worden. 

 

5.Honorarium

5.1 Indien door tussenkomst van TechNet een subsidietoekenning tot stand komt danwel het recht hierop ontstaat, is de klant een vergoeding verschuldigd van een nader overeen te komen percentage van hieruit voortvloeiende en door de klant daadwerkelijk ontvangen of anderszins genoten subsidiebedragen en netto belastingaftrek voordelen (“no cure no pay” en naar rato van genieten). 

5.2 In dit kader is de klant verplicht alle relevante gegevens waarover zij beschikt op het eerst mogelijke moment beschikbaar te stellen, die nodig zijn om vast te stellen welke vergoeding TechNet toekomt. Schriftelijk kan een langere termijn worden overeengekomen.

Als de klant niet tijdig de vorenbedoelde informatie verstrekt, dan geldt de initieel toegekende subsidie als vergoedingsgrondslag. 

5.3 Als andere, afwijkende werkzaamheden worden verricht dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kunnen deze separaat door TechNet in rekening worden gebracht aan de klant, tegen een nader te bepalen tarief. 

5.4 Betaling moet binnen dertig dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. 

5.5 Na de vervaldatum is de klant van rechtswege in verzuim en heeft TechNet het recht de wettelijke rente te berekenen. 

 

6. Klachten

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de klant binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan TechNet. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat TechNet er adequaat op kan reageren. 

6.2 Als een klacht terecht is, verricht TechNet de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de klant schriftelijk kenbaar maken. 

6.3 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is TechNet aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 8 van deze voorwaarden. 

 

7. Einde overeenkomst

7.1 De overeenkomst kan worden beëindigd met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Eventuele beëindiging door de klant dient schriftelijk te geschieden. Als opzegdatum geldt de datum, waarop TechNet de schriftelijke mededeling inzake de beëindiging ontvangt, de opzegtermijn vangt aan op deze datum.

Bij beëindiging van de samenwerking zal TechNet de door de klant ter hand gestelde bescheiden ongevraagd en onverwijld retourneren. 

7.2 Subsidies, die worden toegekend, dan wel worden ontvangen na een eventuele opzegging van deze overeenkomst, maar wanneer deze zijn geïnitieerd tijdens de loop van de overeenkomst, worden geacht deel uit te maken en te vallen in de bepalingen van de overeenkomst met de klant. 

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor aanvaarde opdrachten heeft TechNet een inspanningsverplichting. Indien TechNet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

8.2 TechNet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat TechNet is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

8.3 TechNet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TechNet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TechNet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. TechNet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.4 Als TechNet aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van TechNet in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

8.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TechNet. 

 

9. Gegevensbescherming

9.1 Het is mogelijk dat TechNet persoonlijke data namens de opdrachtgever verwerkt ten behoeve van de uitvoer van de overeenkomst. TechNet zal acteren als de gegevensverwerker en de opdrachtgever zal acteren als de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle dataverwerkingsafspraken zijn opgenomen in de aan deze overeenkomst gelieerde Gegevensverwerkersovereenkomst. 

 

10. Afsluitende bepaling

10.1 Geschillen tussen de klant en TechNet B.V kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de te ’s-Hertogenbosch bevoegde rechter, tenzij wettelijk anders is bepaald. 

10.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening alsmede de uitvoering daarvan waarbij TechNet betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.3 Voor zover enige afspraak tussen partijen, waaronder de bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of op enigerlei andere wijze onverbindend is, dan gelden tussen partijen zodanige verbintenissen en verplichtingen als wel toegestaan en verbindend, die de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen. 

10.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de door de klant verleende opdracht blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst c.q. opdracht, voor zover het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze van kracht blijven. Partijen worden daardoor dan blijvend gebonden. 

10.5 Contactgegevens TechNet:

Volledige naam:         TechNet B.V.

Correspondentie:        Urkhovenseweg 11

                                       5641 KA  Eindhoven

Telefoon                       040-2433759

E-mail                           info@technetgroup.nl

KvK nummer               170 86913