Privacy en cookie beleid

TechNet respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies

In sommige toepassingen op onze website kunnen cookies verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd.

De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen. Indien de gebruiker zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Welke informatie verzamelen we?

TechNet verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. TechNet noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elk bezoek. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou TechNet bijvoorbeeld uw IP-adres of uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.

Als u reageert via een (e-mail)formulier, vragen wij o.a. uw naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie of aanbieding toe te sturen.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

-om met u in contact te kunnen treden;

-om u te informeren over openstellingen en nieuwe regelingen (subsidienieuws) mits u daar toestemming voor geeft;

-het verbeteren van de website en dienstverlening van TechNet.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u TechNet daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Hoe lang we gegevens bewaren

TechNet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

Ontvangers

Alle gegevens die TechNet van u ontvangt worden enkel door TechNet zelf beheerd en gebruikt. Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

TechNet stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. TechNet staat garant voor het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die TechNet verwerkt te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke gegevens en tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en om de rechten van het gegevenssubject. Deze maatregelen hebben betrekking op fysieke toegangscontrole, systeemtoegangscontrole, toegangscontrole van gegevens, transmissiecontrole, invoercontrole, back-up en gegevenssegregatie.

Contactgegevens t.a.v. gegevens- en privacybescherming

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

TechNet BV

Urkhovenseweg 11, 5641 KA Eindhoven

Tel: +31 40 2433759

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TechNet of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@technetgroup.nl.